Luftkvalitetsmålinger

Luftkvalitetsmålinger utføres blant annet for å vurdere fare for kondens og nødvendigheten for å utføre tiltak i eksisterende bygg.

Målinger utføres enten som enkeltmålinger, eller som loggføring over et tidsrom. Basert på målinger og beregninger med andre programmer (f. eks. kuldebroberegninger) vil det være mulig å danne seg et realistisk bilde av de faktiske forhold, og dermed anbefale tiltak og foreslå løsninger.

  • Lufttemperatur
  • Luftfuktighet (og parameter som er korrelert - Wet Bulb, Dew Point, % RH)
  • CO2
  • CO
  • Lufthastighet

Tilbake